Πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Πρόστιμα συνολικού ύψους 315.900 ευρώ για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, επέβαλε ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων κ. Κωνσταντίνος Τριάντης, σε εννέα εταιρείες και μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
aswposΟι περιβαλλοντικές παραβάσεις διαπιστώθηκαν κατά τη διενέργεια ελέγχων από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και αφορούν μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, θέματα διαχείρισης επικίνδυνων και μη, βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών ρύπων, μη παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεδομένων, πλημμελή παρακολούθηση και καταγραφή των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, άντληση και χρήση νερού από γεώτρηση χωρίς άδεια κ.ά.
Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, περιλαμβάνονται: δύο μονάδες συσκευασίας και χαλυβουργίας, βιομηχανία οπτόπλινθων, βιομηχανία γάλακτος, λατομείο αδρανών υλικών με συγκρότημα θραύσης, μονάδα κατασκευής- επισκευής-βαφής οχημάτων, τρεις δημοτικούς Φορείς Διαχείρισης ΧΥΤΑ.

Ειδικότερα, επιβλήθηκαν πρόστιμα:

  • 57.850 ευρώ στην εταιρεία «Αφοι Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ» για τη λειτουργία εργοστασίου κατασκευής, επισκευής και βαφής οχημάτων για παράλειψη διενέργειας μετρήσεων αερίων ρύπων, μη σύννομη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.

 

  • 9.600 ευρώ στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τη λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση «Κοχλαστή» του δήμου Ναυπάκτου χωρίς αντιπυρική ζώνη, με ελλιπή διαχείριση των υγρών αποβλήτων κ.ά.
  • 35.900 ευρώ στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τη λειτουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος». Καταγράφηκε πλημμελής έλεγχος των εισερχόμενων απορριμματοφόρων, απουσία προστατευτικών αναχωμάτων, απορροή στραγγισμάτων σε παρακείμενο ρέμα κλπ.
  • 29.750 ευρώ στην εταιρεία ΛΑΤΕΜ Κ. Φιλίππου – Σ. Τουμπακάρη ΟΕ για λειτουργία  λατομείου αδρανών υλικών στη Λέσβο χωρίς περιβαλλοντική άδεια.
  • 45.300 ευρώ στην εταιρεία Υιοί Ν. Νίκου ΑΕΒΕ για μη εγκεκριμένη χρήση pet coke, εξόρυξη αργιλοχωμάτων χωρίς περιβαλλοντική άδεια κλπ.
  • 23.450 ευρώ στην εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ για διαρροή και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων ελαίων στο έδαφος.
  • 78.800 ευρώ στην εταιρεία ArcelorMittal Construction AE. για λειτουργία μονάδας βαφής χωρίς την απαιτούμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με ελλιπή αδειοδότηση κλπ.
  • 6.250 ευρώ στην εταιρεία Ηρακλής Συσκευασία ΑΕ για μη σύννομη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
  • 29.900 ευρώ στη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου για διάθεση μη εγκεκριμένης κατηγορίας αποβλήτων και επεξεργασία αποβλήτων χωρίς σχετική άδεια, για διασπορά των αποβλήτων και ελλιπή κάλυψη της επιφάνειάς τους κλπ.

Πηγή: www.tovima.gr